Νέα

Επιμόρφωση προσωπικού

Η ΑΝΕΛΚΥΣΙΣ στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2000 - 2005 
επιμορφώνει το προσωπικό της, με σεμινάριο 150 ωρών που έχει θέμα:  

1)Ολική ποιότητα (TQM)
2)Συστήματα διασφάλισης της ποιότητας (QA)
3)Στατιστικός έλεγχος της ποιότητας (SPC TOOLS)
4)Ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης της ποιότητας με χρήση Η/Υ και αυτοματισμών
5)Computer aided εφαρμογές - βιομηχανικές εφαρμογές (CASE STUDIES)

Τα σεμινάρια γίνονται στο Μεσογειακό Κ.Ε.Κ.